حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

جمعه 8 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 12:26

خدا کجاست؟!

شخصی از طفلی سوال کرد:
اگر گفتی خدا کجاست یک اشرفی به تو خواهم داد.
آن طفل در جواب گفت:
اگرگفتی که خدا کجا نیست دو اشرفی به تو خواهم داد.