حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

دوشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 18:27

راهنمای حقوقی مراجعین به دادگستری 2


دریافت
کلیک
تاریخ
توضیحات
نوع فایل
485
1389/06/28
دادخواست ابطال شناسنامه قبلی و صدور شناسنامه جدید
262
1389/06/28
دادخواست ابطال وکالتنامه با دستور موقت
225
1389/06/28
دادخواست ابطال وکالتنامه و سند رسمی انتقال
252
1389/06/28
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان
209
1389/06/28
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با دستور موقت
184
1389/06/28
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع با دستور موقت
186
1389/06/28
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان با تحویل مبیع و فک رهن با دستور موقت
180
1389/06/28
دادخواست الزام به سند رسمی انتقال آپارتمان و فک رهن
225
1389/06/28
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله
179
1389/06/28
دادخواست الزام به تحویل مورد معامله با دستور موقت
202
1389/06/28
دادخواست الزام به تغییر نام
161
1389/06/28
دادخواست الزام به تغییر نام فرزند
185
1389/06/28
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله
163
1389/06/28
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله با دستور موقت
202
1389/06/28
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
171
1389/06/28
دادخواست الزام به تکمیل مورد معامله و اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی
177
1389/06/28
داوری‌نامه
150
1389/06/28
درخواست دستور موقت اتصال تلفن
162
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی
154
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از عملیات ساختمانی در ملک مغصوبه
158
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمین شهری)
154
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال اتومبیل
154
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال آپارتمان
136
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن
137
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از هرگونه استفاده و نقل و انتقال تلفن
155
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت
210
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع از پرداخت چک
171
1389/06/28
درخواست دستور موقت منع استفاده از وکالتنامه