X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

حقوقدانان جوان

این پرنده مردنی نیست

چهارشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 22:32

شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان

                                                          بسمه تعالی

                                


                                       شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان


بخش 1: تخلفات و تنبیهات

ماده 1- تفکیک تنبیهات

به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی تنبیهات ماده 7  آیین به صورت زیر تفکیک می شوند .

الف) تنبیهاتی که با حکم  شورای انضباطی دانشگاه یا شورای مرکزی نسبت به دانشجویان می تواند اعمال شود.

1. اخطار شفاهی

2. تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

3- اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

4- تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

5- توزیع کتبی و درج در پرونده دانشجو

6- دادن نمره 25% در درس یا امتحان مربوط به تخلف

7- محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه ار قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا مدت باقیمانده از تحصیل

8- دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر وزیان شده است

9- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات

10- منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

11- منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

12-  منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

ب) تنبیهاتی که فقط با حکم شورای مرکزی انظباتی نسبت به دانشجو می تواند اعمال شود:

13- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

14- منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

15- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

16- منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

17- منع مدت محل دانشجو ( همراه  با تغییر رشته تحصیلی در صورت لزوم )

18- تبدیل دوره تحصیلی دانشجو از روزانه به شبانه

19- اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون

20- اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها از 1 تا 3

تبصره 1: صدور احکام ترکیبی در مورد یک تخلف تنها بصورت یک ترکیب تنبیهات بندهای 6 تا 8 با یکی از دیگر از سندها و نیز ترکیب تنبیهات سندهای 12 و 18 با هر یک از بندهای 9 تا 16 مجاز نیست .

تبصره 2: ترکیب احکام تعلیفی با سایر تسهیات مندرج در کلیه بندها مجاز است.

دو تبصره فوق بر کلیه مورد تخلفات مندرج در ماده 2 از این بخش جاری است مشروط براینکه مجدوده تنبیهات تعیین شده در آنها خارج نشود.

تبصره 3: چنانچه متخلف در یک حد و مرتکب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شدیدترین تنبیه مربوط به یکی از تخلفات واقع شده در آن موضوع می شود و اعمال تنبیعات مربوط به ستیر تخلفات محرز است .

تبصره 4 : در هریک از بندهای 11 الی 16 می توان برخی از نیمسال های منع موقت از تحصیل را با احتساب سنوات و برخی را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت .

تبصره 5: صدور حکم انضباتی از بندهای 9 تا 18 در خصوص دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را گذرانده اند موضوعیت ندارد.

تبصره 6: در خصوص ارائه خدمات و تسهیلات دانشگاهی به دانشجویانی که به یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 18 محکوم شده اند . طبق آیین نامه های مربوط عمل می شود.

 

 

ماده2- تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات

                                                      

در راستای اجرای تیصره 3 ماده آیین نامه انضباطی دانشجویان تخلفات مندرج در ماده 6 این آیین نامه با قید تنبیهات براساس ماده 1 از این بخش به شرح زیر تفصیل داده می شوند.

ماده 6 آیین نامه : حدود اختیارات و وظایف شوراهای انضباطی دانشگاه وشورای مرکزی انضباطی :

الف) رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان (از قبیل تهدید ، توهین، ضرب و جرح ،جعل، سرقت، رشوه ، اختلاس، قتل )

1/ الف- تردید،تطمیع، توهین، فحاشی، هتاکی ، افتراء

1/1- الف – تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت

2/1-الف-تطمیع برای ارتکاب جرائم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه یا اخاذی

3/1-الف- توهین یا فحاشی یا هتک حرمت

4/1- الف- افتراء یا نشر اکاذیب

مرتکب هر یک از بندهای فوق به یکی از بندهای 3 تا 9 ماده یک شیوه نامه محکوم می شود

در صورتی که شاکی یکی از اعضای هیئت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد یا در صورت تکرارتنبیه می تواند از بندهای 9 تا 12 صادر شده و در صورت تکرار تا بند 14 تجدید شود

2/1الف- ضرب و جرح

در صورت وجود شاکی مرتکب یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 9 (به جزء بند 6 )محکوم می شود در صورتی که مضروب یکی از اعضای هیئت علمی یا مسئولان یا کارمندان دانشگاه باشد یا در صورت تکرار تنبیه می تواند تا بند 12 تجدید شود

در صورتی میزان ضرب و جرح بسیار شدید باشد تنبیه می توان متناسب با مورد تا بند 16 تشدید شود

3/1 الف- جعل

1/3/الف-جعل اسناد دولتی (خارج از دانشگاه )

در صورت محکومیت قطعی دانشگاه می تواند متخلف را متناسب با احکام قضائی که در مورد صادر شده باشند به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 ( به جزء بند 6 ) محکوم کند .

2/3 الف- جعل امضای اساتیدو مسئولان دانشگاه .

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج درسندهای مورد محکوم می شود که در صورتی که جعل منجر به تحصیل نمره قبولی در دروس دانشگاهی پر شده باشد متخلف به بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 7 تا 10 نیز محکوم می شود.

3/2 الف- ارائه اسناد جعلی به دانشگاه :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود در صورتی که سند جعلی منجر به قبولی دروس دانشگاهی یا تغییر در نمره شده باشد متخلف به مجازات بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود و در صورتی که سند جعلی منجر به پذیرفته شدن وی در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هیئت مرکز گزینش دانشجو به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 13 تا 20 محکوم می شود.

4/3/ الف – جعل و اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از استفاده مکتوب یا نرم افزاری )

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 محکوم می شود و در صورتی که معجول گواهی گذراندن واحدهای در سی دانشگاه باشد ، علاوه بر اجرای بند 6 در مورد آن دروس ، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

در صورتی که مختلف ، گواهی مبنی بر فراغت ازتحصیل را جعل نماید به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11، 12، 15، 18 محکوم می شود.

5/3 الف – جعل عنوان

چنانچه عنوان متخلف یکی از مسئولان داخل یا خارج از دانشگاه را به طور دفاعی یا کتبی جعل و مورد استفاده قرار داشته باشدف به یکی از بندهای 3 تا 5 و در صورتی که مختلف از جعل عنوا متنفع شده باشد به یکی از بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

4/ الف – سرقت

1/4/ الف – سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه :

متخلف به یکی از بندهای2 تا 5 و بند 8 محکوم می شود

اگر ارتکاب  سرقت با مشارکت  و با نقشه قبلی صورت گرفته باشد تنبیه می تواند تا بند 20 تنبیه شود همچنین در صورت کتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت یا نقشه قبلی نیز یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (بجز بند 6 ) اعمال می شود.

2/4/الف- سرقت اموال دانشگاه :

علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 متناسب با وسعات و دفعات وقوع جرم یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 19 اعمال می شود به علاوه اعمال تنبیه بند 7 نیز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد مجاز است. 3/4 الف- سرقت و یا خرید فروش یا افشای سؤلات یا ورقه های امتحانی :

متخلف علاوه بر محکومیت به بند 6 به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9تا 12 با یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 15 تا 18 محکوم می شود.

 5/ الف- ارتشاء کلاهبرداری ، اختلاس 1

/5/الف- اخذ با دادن رشوه وکلاهبرداری از شخصیتهای حقیقی یاحقوقی در جات از دانشگاه :

در صورت محکومیت قضائی متخلف به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.

2/5/ الف- اخذ یا دادن رشوه از پایه یکی از دانشگاهیان:

متخلف به یکی از بندهای 1 تا 5 محکوم می شود در صورتی که ارتکاب جرم مجرمه نمره قبولی مختلف در یکی از دروس دانشگاهی شده باشد علاوه بر محکومیت قضائی به تنبیه بند 6 و یکی از تنبیهات بندهای 9 تا 10 نیز محکوم می شود.

3/5/الف- کلااهبرداری در دانشگاه : علاوه بر جبران خسارت وارده طبق بند 8 مختلف مختلف به یکی از بندهای 3 تا 5 محکوم می شود.

4/5/الف- اختلاس :

در صورت محکومیت قضائی ، مختلس  به تناسب لموال در مورد اختلاس و میزان مشارکت در آن علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8 به یکی از یندهای 3 تا 5 یا 8 تا 13 محکوم می شود.

6/ الف- قتل عمد

1/6/الف- ارتکاب قتل:

در صورت محکومیت قضائی ، تنبیه به بندهای 19 تا 20 در خصوص وی لازم الاجرا است.

تبصره : چنانچه دانشجویی به قتل به دلیل قتل غیر عمد به حبس محکوم شده باشد مدت حبس مرخصی تحصیلی محسوب می شود.

ب- رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری

1/ب – تقلب در امتحان

متخلف چنانچه از تخلف منتفع شده باشد به تنبیه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان یادرس مربوط و متناسب با نوع تقلب به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 محکوم می شود در صورت تکرار تخلفه تنبیه به یکی از بندها 9 تا 12 قابل تشدید است .

به یکی از بندهای 9 تا 12 قابل تشدیدی است .

3/ب – فرستادن شخص دیگری به جای خود در امتحان یه مشارکتبجای دیگران در امتحان

1/2/ب – فرستادن دیگری به جای خود در امتحان :

متخلف به تنبیه مندرج در بند 6 و یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود.

2/2/ب- شرکت به جای دیگری در امتحان :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 9 تا 12 محکوم می شود .

تبصره 1 : کلیه آزمونهایی که از سوی دانشگاه به عنوان آزمون رسمی به دانشجویان اعلام می شوند، مشمول بندهای 1/ب  2/ب می شوند.

تبصره 2-: نقض مققرات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعلی از جانب متخلف با وجود قوانین دیگر که عامل معنوی در تخلف تقلب را محرز نکند، مشمول بندهای 1/ب و 2/ب نمی شود. 3/ب – ارتکاب هر فعلی از سوی اشخاص حقیقی که موجب اختلال یا وقنه یا مزاحمت در اجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

3/1/ب- اختلال یا ایجاد وقفه با ایجاد مزاحمت برای برنامه ها یا تنظیم خوابگاه :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 18 (بجز سند 6) محکوم می شود.

2/3/ب – اختلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاها:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 9 (بجز بند 6 ) محکوم می شود.

در صورتی که اختلال در نظم منجر به ایجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه یا خوابگاه شود متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 10 محکوم می شود.

در صورتی که اختلال منجر به آشوب یا تحریک دیگران یا تشکیل گروه همراه باشید . تنبیه میتواند به بندهای 11 تا 12تشدید شود.

در صورتی که اختلال یا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبیه می تواند تا بند 15 تشدید شود.

2/3/ب- عدم رعایت مقررات دانشگاه :

علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در این آیینامه های مربوط (مشروط به عدم تناقص آن ها با این آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن ) متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 و 2 محکوم می شود و در صورت تکرا، این تنبیه تا  موارد مندرج در بندهای 3 تا 5 و 7تا 10 قابل تشدید است .

4/3/ب – عدم رعایت مقررات خوابگاه :

علاوه بر این تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط (مشروط به عدم تناقص ان ها با آیین نامه انضباطی و شیوه نامه اجرایی آن ) متخلف به یکی از مندرج 1 و 2 محکوم می شود و در صورت تکرار تنبیه تا بندهای 3 تا 5 و 7 قابل تشدید است .

5/4/ب- دادن اطلاعات ناصحیح  به ئانشگاه یا کتمان حقایق:

چنانچه دادن اطلاعات ناصحیح یا کتمان حقایق اعم از شفاهی یا کتبی ، انتفاع دانشجو یا اختلال در برنامه های دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبیهات مندرج در آیین نامه های مربوط ، متخلف به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 8 ( بجز بند 6 ) محکوم می شود.

4/ب- ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی ویا خیانت در امانت

1/4/ب – ایراد خسارت به اموال عمومی و یا خیانت در امانت داری از اموال عمومی:

مرتکب علاوه بر محکومیت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 به یکی از تنبیهات مندرج در بندها 1 تا 10 (بجز بند 6) محکوم می شود.

2/4/ب- ایرا خسارت به اموال شخصی یا خیانت در امانتداری از اموال شخصی :

در صورت شکایت صاحب مال ، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت طبق بند 8 یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 اعمال می شود.

ج – رسیدگی به تخلفات سیاسی

1/ج – دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسدیا افراد وابسته به آنها.

متخلف ف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود اگر تخلف منجر به انتفاع گروهک های مذکور گردد، تنبیه وی می تواند از بندهای 9 تا 14 صادر شود

2/ج- عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و. انجام دادن هر عملی به نفع آن ها.

1/2/ج- عضویت یا هواداری از گروه های غیر قانونی منحله (گروه هایی که به موجب احکام قضائی فعالیت آن ها ممنوع شده باشد) متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود .

2/2ج – انجام اعمالی که به نفع گروه های غیر قانونی منحله باشد.

تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در سندهای 8 تا 12 تعیین می شود.

3/ج- فعالیت و تبلغ به نفع گروهک ها و مکاتب انحادی و غیر قانونی

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در سندهای 1 تا 5 محکوم می شود در صوتی که فعالیتی به نفع گرو هک های محارب و مغایر نظام جمهوری اسلامی ایران باشند متخلف به یکی از تنبیهات مندرج دربندهای 1 تا 4 محکوم می شود.

4/ج- توهین به شخصیت های اسلامی به ملی اتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استعمال مفاهیم رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق  شعار نویسی ، پخش اعلامیه و ... )

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 8 (بجز بند 6 ) محکوم می شود .

در صورتی که ارتکاب به عمل بصورت جمعی و به قصد ایجاد بلوار و آشوب صورت گیرد یا به طور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود می تواند از بندهای 9 تا 13 صادر شود .

5/ج – ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه:

تنبیه مختلف از تنبیهات مندرج در بندهای3 تا 13 (بجزء بند 6 )تعیین می شود اگر بلوا در جهت ضربه زدن به ارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت از گروه های غیر قانونی خارج از دانشگاه باشد. در صورت محکومیت در مراجع قضایی تنها می تواند یکی از بندهای 14 تا 20 در نظ ر گرفته شود.

د . رسیدگی به تخلفات اخلاقی

1/د – استعمال مواد یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد

1/1/ د – استفده از مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتباداور یا روانگردان ):

متخلف ، به یکی اتز تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 (به جزء بند 6 محکوم می شود

2/1/د- اعتیاد به مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیاد اور یا روانگردان ):

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 3 تا 5 و در صورت توجه به تنبیهات قبلی به یکی از بندهای 8 تا 18 محکوم می شود .

تبصره:

اخذ آزمایش اعتیاد بصورت محرمانه از افراد مشکوک با اجازه معاون دانشجوی مجاز است . بعلاوه ادامه تحصیل دانشجویی ممتاد که به یکی از بندهای 9 تا 18 محکوم شده باشد منوط به منفی بودن آزمایش مذکور پس از پایان دوره محرومیت است.

3/1/د- نگهداری ، خرید و فروش یا توزیع مواد مخدر (یا سایر داروهای اعتیاد آور روانگردان ):

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 13 محکوم می شود و در صورتی که از اماکن وابسته یامربوط به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشد تنبیه وی تا بند 18 قائل تشدید است.

4/1/د- تشکیل جلسه یا همکاری برای استعمال مواد مخدر (با سایر داروهای اعتیاد یا روانگردان ):

متخلف در صورت استفاده از اماکن وابسته به دانشگاه به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 16 محکوم می شود.

5/1/د- استفده از مشروبات الکلی :

متخلف به یکی از تنبیهات 3 تا 5 محکوم می شود.

اگر تخلف در اماکن وابسته یا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوءعمومی داشته باشد تنبیه وی می تواند از تنبیهات مندرج در بندهای 7 و 9 صادر شود.

6/1/ د- خرید و فروش و توزیع مشروبات الکلی :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 8 تا 12 محکوم می شود در صورتی که از اماکن وابسته به دانشگاه برای این منظور بهره برداری شده باشد علاوه بر اعمال بند 7 ،تنبیه وی تا بند 18 قابل تشدید است.

7/1/د – تشکیل جلسه برای استفده از مشروبات الکلی :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 11 تا 18 محکوم می شود.

 8/1/د- ارتکاب قمار:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 محکوم می شود

2/د – استفاده از نوارهای ویدوئی یا صوتی یا لوح رایانه ای مستهجن با مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع به این گونه وسایل .

1/2/د- استفاده از فرآورده های صوتی و تصویری غیر مجاز عکس فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مستهجن:

متخلف ب یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و یا 7 محکوم می شود.

3/د- عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش های غیر منطبق با شئون دانشگاه با آرایش مبتذل :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 و در صورت اصرار و تکرار ، متناسب با عرف حاکم بر محیط به یکی از بندهای 7 تا 9 محکوم می شود.

4/د- استفده یا توزیع یا تکثیر کتب ، مجلاتف و عکس های مستهجن و یا آلات لهب و لعب

1/4/د- استفاده از کتب و مجاتت مستهجن و یا آلات لهو و اعب :

چنانچه متخلف از محیط امکانات دانشگاهی برای این منظور استفاده کرده باشد به یکی از تنبیهات بندهای 1 تا 5 و یا 7 محکوم م شود .

2/4/د- توزیع یا تکثیر کتب مجلات عکس های مستهجن ویا آلات لهو و لعب :

متخلف به یکی از بندهای 5 تا 12 به جزء بند 6 محکوم می شود

5/د- عدم رعایت شئون دانشجویی:

1/5/د- ارتکاب اعمال یا رفتاری که خلاف منزلت دانشجویی محسوب می شود (مانند عدم رعایت حقوق دیگران، پرخاشگری ، ایجاد درگیری و ...)

متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 محکوم می شود.

تبصره: در رسیدگی به تخلفاتی که خارج از محیط دانشگاه صورت گیرد ، چنانچه به حیثیت و شئون دانشگاهیان لطمه وارد آورد، مشمول این بند خواهد بود .

2/5/د- عدم رعایت موازین محرز شرعی در ارتباط با نامحرم:

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 4 و در صورت تکرار تا بند 9 (به جزءبند 6) محکوم می شود.

3/5/د- ایجاد مزاحمت:

در صورت وجود شاکی خصوصی و یا چنانچه احتمال تجری و ادامه مزاحمت یا بروز اثار نامطلوب دردانشگاه جود داشته باشد ، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1 تا 5 محکوم می شود.

6/د- داشتن رابطه نامشروع

در صورتی که تخلف آثار علنی و مشهود داشته باشد متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 4 تا 10 (به جز بند 6) محکوم می شود چنانچه تخلف در موارد واقع شده و شاکی خصوصی داشته و یا متخلف دارای سابقه سوء انضباطی در تخلفات اخلاقی باشد ف می توان تا بند 12 و یا یک یا بندهای 17 یا 18 محکوم نمود

7/د- تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

1/7/د- شرکت در جلسه نامشروع :

متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای 1تا 9 (به جزء بند 6) محکوم می شود همچنین در صورت وجود سابقه سوء انظباطی درزمینه تخلفات اخلاقی تنبیه بند 17 می تواند صادر شود .

2/7/د- تشکیل جلسات نامشروع با همکاری یا همکاری در تشکیل جلسه نامشروع

تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 7 تا 12 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطی در زمینه تخلفات اخلاقی یکی از سندهای 17 و 18 می تواند تعیین شود

8/د- انجام عمل منافی عفت:

تنبیه متخلف از بین تنبیهات مندرج در بندهای 5 تا 12 ( به جزء بند 6) و در صورت محکومیت در مراجع قضایی یکی از تنبیهات سندهای 12 تا 20 تعیین می شود.